Prostriedok prvého kontaktu. Graficky sa dá riešiť rôznymi spôsobmi. Treba mať na zreteli, že v prvom rade má vizitka funkciu informačnú. Teda všetky údaje by mali byť čitateľné a netreba uvádzať zbytočne viac údajov ako je potrebné. Správna vizitka pôsobí graficky čisto, nerušivo.